ថ្មម៉ាបទឹក-Jet Inlay

ថ្មម៉ាបកាត់ទឹក។inlay គឺជាបច្ចេកទេសដែលប្រើដើម្បីបង្កើតភាពស្មុគ្រស្មាញ និងច្បាស់លាស់ការរចនាថ្មម៉ាប Waterjetតាមរយៈការកាត់ និងដាក់បំណែកថ្មម៉ាបផ្សេងៗគ្នា ដោយប្រើម៉ាស៊ីនទឹកដែលមានសម្ពាធខ្ពស់។បច្ចេកទេសនេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតលំនាំស្មុគ្រស្មាញ គំនូរ និងសូម្បីតែរូបភាពនៅលើទំហំធំwaterjet កាត់ថ្មម៉ាប ផ្ទៃ។